Ел Контрол ЕООД, електромонтажни и пусково-наладъчни работи, наладка, инженеринг

Дейности

Какво казват за нас нашите партньориНовиниНаши по-значими реализирани проекти

2015

Лукойл Нефтохим Бургас АД

Ноември 2015

Предмет на проекта е модернизация на подстанция 209А на територията на нефтопреработвателно предприятие „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, чрез подмяна на остаряло и ненадеждно оборудване с цел да се осигури безаварийно и сигурно електрозахранване на инсталациите, захранвани от подстанцията. Изпълнени са следните дейности: Демонтаж на съществуващи съоръжения, доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели; Строителни дейности: боядисване, полагане на мазилки, антикорозионна защита, грундиране; Доставка и монтаж на метални конструкции - кабелни естакади, Изработка и монтаж на разпределителни табла.

Възложените дейности са изпълнени професионално... Ел Контрол разполага с механизация, специализирана техника и оборудване, висококвалифициран ръководен и изпълнителски персонал, необходими за изпълнение на поетите ангажименти.
—ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Тролейбусни превози ЕООД

Септември 2015

Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”. Рехабилитацията на ТИС като компонент от проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора” ще осигури повишаване надежността на електрозахранването. Целта е да се гарантира предпазване на електрическите съоръжения, въздушната контактна мрежа (ВКМ), захранващите кабели и тролейбусите. Поръчката включва изготвяне на актуализирана проектна документация – инвестиционни проекти (фаза работен проект) и рехабилитацията на ТИС №1, ТИС №2, ТИС №4 и ТИС №5.

Възложените дейности са изпълнени професионално, в съответствие с техническите спецификации на Възложителя, нормативните изисквания и договорените срокове. Монтираните съоръжения са поставени под напрежение и функциоинират при нормален оперативен режим... Ел Контрол ЕООД е коректен и надежден партньор на Дружеството.
—Тролейбусни превози ЕООД, Стара Загора

Инсталация в село Главиница

Юни 2015

Инвестиционният проект включва изграждане на инсталация за обработване на тежко замърсени хартии и картони, сепарирани от неопасни битови отпадъци. Инсталацията се изгражда на самостоятелна площадка в село Главиница, общ. Пазарджик. Целта е получаване на максимално чист търговски продукт, както и постигане на производство с ниска консумация на енергия и природни ресурси. Изпълнени дейности: 1. Кабелни линии – доставка, полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели в тръбни канали; 2. Кабелни конструкции – доставка и изграждане на кабелни трасета; 3. Изграждане на заземителна инсталация; 4. Пусково-наладъчни работи – изпитания на мотори; наладка на захранваща кабелна линия; 5. Доставка на защитни диелектрични средства; 6. Табло МСС (главно командно табло) – проектиране, изработка и монтаж; 7. Корекция на софтуер.

Възложените договори са изпълнени професионално, в съответствие с техническите спецификаии на Възложителя и договорените срокове. Доставените стоки са придружени от необходимата техническа документация, дакларации за съответствие и декларации за качество. Монтираните кабелни линии са поставени под напрежение и функционират при нормален оперативен режим.
—Монтаж Каубоя ООД, Ямбол


2014

Мини Марица Изток ЕАД

Януари 2014

Рехабилитация на главните трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива заедно с прилежащите разпределителни устройства и свързващото оборудване за повишаване на електрозахранването от 6 kV до 20 kV за рудници "Трояново-север" и "Трояново-3" на "Мини Марица-изток" ЕАД. Проектът предвижда реконструкция на 4 стационарни подстанции във връзка с преминаването им от 6 kV на 20 kV с цел намаляване загубите на електроенергия по електропреносната мрежа, доставка на 35 бр. подвижни разпределителни устройства 20 kV монтирани на платформа, изграждане на 8 бр. мобилни подстанции 20/6 kV и преоборудване на 1 бр. съществуваща мобилна подстанция 20/6 kV, прeоборудване на 9 бр. багери с цел промяна на захранващото напрежение от 6 kV на 20 kV.

Възложените дейности са изпълнени професионално, в съответствие с нормативните изисквания на Възложителя. Сроковете за изпълнение на работите са стриктно спазени... Изразяваме задоволство от работата на Ел Контрол ЕООД и нямаме забележки по изпълнение на договора. Бихме продължили сътрудничеството си с тази фирма при реализация на предстоящи проекти.
—СИМЕНС ЕООД, София


2013

Подстания Маяк 110 kV

Декември 2013

Проектът предвижда изграждане на нова подстанция в землището на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, обл. Добрич. Подстанция Маяк 110 kV е възлова, без понижаващи трансформатори и има за цел да осигури стабилно електрозахранване и възможност за увеличаване натоварването на електроразпределителната мрежа на Северното Черноморие през летния сезон. Подстанцията се изгражда изцяло от ЕЛ КОНТРОЛ.

Възложените работи са изпълнени качествено, при спазване на всички технически спецификации, нормативни изисквания и договорени срокове. Монтираните съоръжения функционират в нормален работен режим... Имаме отлични впечатления от качеството на работа на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД и препоръчваме фирмата като надежден бизнес партньор.
—Christian Gstrein - Efacec Engenharia e Sistemas S.A.

Подстанция Каварна 110/20 kV

Декември 2013

Проектът предвижда реконструкция и разширение на ОРУ 110kV ЗРУ 20 kV подстанция Каварна 110/20 kV, в землището на гр. Каварна, обл. Добрич. Възложител на обекта е португалската фирма Ефасек Ендженария Е Системас. Работите стартират през месец октомври 2012 г. и включват следните дейности: 1. Разширение на ОРУ 110 kV; 2. Инсталиране на нови табла AC/DC; 3. Инсталиране на нови релейно-командни табла; 4. Разширение на сграда ЗРУ 20kV; 5. Пусково-наладъчни работи и въвеждане на съоръженията в експлоатация.

Възложените работи са изпълнени качествено, при спазване на всички технически спецификации, нормативни изисквания и договорени срокове. Монтираните съоръжения функционират в нормален работен режим... Имаме отлични впечатления от качеството на работа на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД и препоръчваме фирмата като надежден бизнес партньор.
—Christian Gstrein - Efacec Engenharia e Sistemas S.A.

Подстанция Айтос 110/20 kV

Юли 2013

В проекта за реконструкция на подстанция „Айтос” 110/20kV е заложена подмяна на съществуващи износени и морално остарели съоръжения и стоманобетонни конструкции. Извършена е подмяна на всички съществуващи ел. табла в подстанцията. Изградена е маслоотвеждаща канализация на силовите трансформатори и маслосборен резервоар. Разширението на подстанцията е изпълнено чрез изграждане на три нови изводни полета за въздушни линии 110kV. Възложител ан проекта е Национална Електрическа Компания ЕАД.

Ел Контрол ЕООД разполага с инженерни, електротехнически и работни кадри, материална база, автомобилна техника и механизация, необходими за изпълнение на електромонтажна и строителна дейност. Работите по договора са изпълнени качествно, при спазване на договорените срокове. Изразяваме задоволство от работата на Ел Контрол ЕООД и преопоръчваме фирмата като коретен и надежден делови партньор.
—инж. Евгени Таслаков - НЕК ЕАД


2012

Фотоволтаичен парк Летница

Юни 2012

През януари 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД стартира работите по проект "Електромонтажни работи във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница". Договорът е сключен с Шнайдер Електрик Франция и се отнася за изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Летница, Ловешка област. В обема на поръчката са включени следните дейности: 1. Доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели СрН и НН; 2. Доставка, полагане и подсъединяване на оптични и комуникационни кабели; 3. Доставка и монтаж на заземителна инсталация за панели на ФВ парк; 4. Доставка и монтаж на кабелни глави СрН; 5. Монтаж на табла НН; 6. Пусково-наладъчни работи на ФВ парк и подсъединяване на ФВ панели.

Възложените работи бяха приключени през месец юни 2012 г. при спазване на всички технически спецификация. Фотоволтаичният парк е въведен в експлоатация, в рамките на договорения график. Монтираните съоръжения функционират в нормален работен режим. Имаме отлични впечатления от качеството на работа на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД и препоръчваме фирмата като надежден бизнес партньор.
—Jean-Christophe Hutt - Шнайдер Електрик Франция


2011

Подстанция Бургас

Ноември 2011

Рехабилитация на подстанция "Бургас" - подмяна на съоръжения в съществуваща ОРУ 400 кV, разширение на ОРУ 400 кV, подмяна на прекъсвачи 110 кV, 31,5 кV, 20 кV - демонтажни, монтажни и строителни работи. Възложител - ЕТРА-ЕЛ ЕООД. Извършени дейности - Първична комутация, осветление на ОРУ-400 кV – ремонтно, аварийно и охранно; подмяна на прекъсвачи 110 кV, 31,5 кV, 20 кV - демонтажни, монтажни работи, заземителна инсталация, подмяна на табла за СН променлив ток и табла СН за постоянен ток, командни табла, релейни табла, командни шкафове на полето в ОРУ 400кV; подмяна на кондензаторни батерии 31,5кV; Вторична комутация и пусково-наладъчни работи; Стоителни работи - рехабилитация на кабелни канали, пътища, нова ограда, направа на фундаменти на портали и масички, направа на отводнителна канавка, направа на нови кабелини канали и пътища и Монтаж на портална конструкция и масички на съоръжения.

Ел Контрол ЕООД разполага с необходимите за изпълнение на строително-монтажната дейност инженерни, електротехнически и работни кадри, както и материална база, автомобилна техника и механизация. Работите по договора са изпълнени качествено, при спазване на договорените срокове. Изразяваме задоволстви от работата на Ел Контрол ЕООД и препоръчваме фирмата като коректен и надежден делови партньор.
—инж. Евгени Таслаков - НЕК ЕАД

Подстанция Хелиос 110/20 кV

Юни 2011

Изграждане на подстанция "Хелиос" 110/20 кV. Възложител: НЕК ЕАД, Изпълнител: АББ България ЕООД. Подстанцията е предназначена да захранва нарасналото потребление на електроенергия от курортите по Южното черноморие. Обектът е изграден изцяло от ЕЛ КОНТРОЛ и включва: строителство на командна сграда; изграждане на бетонови фундаменти; изграждане на пътища; монтаж на ел. съоръжения и въвеждането им в експлоатация. Важна особеност при строежа на подстанция "Хелиос" 110/20 кV са рекордно кратките срокове от 72 дни, за които беше завършен първи етап от строителството и съоръженията бяха пуснати в работен режим за летния туристическия сезон 2011. През месец октомври 2011 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи втори етап по изграждане на подстанция "Хелиос" 110/20 кV.

Поради настъпването на туристическия сезон, първи етап от изпълнението на проекта е завършен за иключително кратки срокове от 72 дни и подстанцията е пусната под напрежение през месец юни 2011 г. Работите са изпълнени качествено, при спазване на договорения график. Фирма Ел Контрол ЕОД показа обезпеченост с необходимите инженерни, електротехнически и работни каздри, както и с материална база, автомобилна техника и механизация. Изразяваме задоволство от работата на Ел Контрол ЕООД и препоръчваме фирмата като надежден и длови партньор.
—инж. Евгени Таслаков - НЕК ЕАД