В Ел Контрол функционира Орган за контрол от вид „С"

Орган за контрол
Орган за контрол от вид „С” е създаден през 2000 г. и притежава Сертификат за акредитация, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012, издаден от ИА „Българска служба за акредитация”.

Органът за контрол разполага с оборудвани стационарна и мобилна изпитвателни станции. Издава Сертификати за контрол за изпълняваните услуги: контрол на съоръжения в ел. уредби, трасиране на кабелни линии, локализиране и отстраняване на кабелни повреди, контрол на електрозащитни диелектрични средства, контрол на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземители, контрол на физични параметри и др.

Изпълняваме проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на оптични кабелни мрежи и линии.Обхват на акредитация:


Заявка Акредитация

Област на контрол

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V - включително първични и вторични вериги

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Електрически машини и съоръжения до 35 kV

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Електрозащитни средства: изолиращи щанги - манипулационни (оперативни); измервателни; за преносими заземители, изолиращи клещи, електроизмервателни клещи, указатели за напрежение, диелектрически килимчета, пътеки

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Електрозащитни средства: указатели за напрежение

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Електрозащитни средства: диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Кабели и кабелни линии до 20 kV

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Силови трансформатори до 110 kV

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Електроизолационно масло

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Електродвигатели за постоянен и променлив ток

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Силови прекъсвачи и разединители до 400 kV

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Токови измервателни трансформатори до 400 kV

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Напреженови измервателни трансформатори до 400 kV

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Вибрации

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Изкуствено осветление

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Вентилационни инсталации

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Микроклимат в работна среда

Снимкова галерия


Заявка Акредитация

Област на контрол

Оптични кабелни линии

Снимкова галерияЖалби и възражения


Всеки клиент и потребител на услугите на ОКС при ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД може да подаде писмена жалба или възражение на място в седалището на фирмата. Жалбите или възраженията се разглеждат в едноседмичен срок от датата на постъпването им, съгласно системата за управление на ОКС. Писмен отговор се дава на лицето или организацията, внесли жалбата или възражението, съгласно ПКОК 15.01.06 – 2013.