Орган за контрол

 

inspection body

 

Орган за контрол от вид „С” е създаден през 2000 г. и притежава Сертификат за акредитация, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012, издаден от ИА „Българска служба за акредитация”.

Органът за контрол разполага с оборудвани стационарна и мобилна изпитвателни станции. Издава Сертификати за контрол за изпълняваните услуги: контрол на съоръжения в ел. уредби, трасиране на кабелни линии, локализиране и отстраняване на кабелни повреди, контрол на електрозащитни диелектрични средства, контрол на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“, съпротивление на заземители и др.

Изпълняваме проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на оптични кабелни мрежи и линии.

Обхват на акредитация:

 

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

Област на контрол

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000

Обхват на контрола по параметър

  • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
  • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

 

 

Акредитация          Заявка

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

Област на контрол 

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V - включително първични и вторични вериги

Обхват на контрола по параметър

  • Съпротивление на изолация

 

 

Акредитация          Заявка

Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V

Област на контрол 

Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V

Обхват на контрола по параметър

  • Импеданс на контура "фаза-защитен проводник";
  • Защитни прекъсвачи(ЗП): Остатъчен задействащ ток, време за изключване, Допирно напрежение на съоръжения защитавани със ЗП,
  • Съпротивление на заземителя на съоръжения защитавани със ЗП

Снимова галерия

 

Акредитация          Заявка

Електрозащитни средства

Област на контрол 

Електрозащитни средства: изолиращи щанги - манипулационни (оперативни); измервателни; за преносими заземители, изолиращи клещи, електроизмервателни клещи, указатели за напрежение, диелектрически килимчета, пътеки

Обхват на контрола по параметър

  • Електрическата якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота

 

 

Акредитация          Заявка

Електрозащитни средства: диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши

Област на контрол 

Електрозащитни средства: диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши

Обхват на контрола по параметър

  • Електрическата якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота и чрез ток на утечка

 

 

Акредитация          Заявка