Командни табла

Служат за управление съоръженията на електрическите подстанции от командна зала. Върху фасадата на таблата се разполагат съответните управляващи елементи, контролно-измерителни прибори и мнемосхема с цвят, съответстващ на номиналното напрежение на съответната уредба.

В таблата се монтират клемореди и апаратура.