Политика по качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа

logo EK 1Приложение 6 към НУ

 

Основен елемент от общата стратегия за управление, повишаване на конкурентоспособността и развитие на Дружество „ЕЛ КОНТРОЛ” ООД гр.Стара Загора е въведената и поддържана Интегрирана Система за Управление (ИСУ) по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, изградена съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Осъзнавайки своята отговорност пред служителите и клиентите на дружеството, като Управител на „ЕЛ КОНТРОЛ” ООД гр. Стара Загора, официално декларирам, че Политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, е подходяща за целите и контекста на организацията, която ръководя, разбрана и прилагана е от персонала и е оповестена на всички заинтересовани страни.
Основните принципи на политиката „ЕЛ КОНТРОЛ” ООД са:

 • ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ;

 • СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ ОТРИЦАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА;

 • ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.

За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности:

 • Непрекъснато повишаване на качеството на произвежданите продукти и предоставяни услуги, с цел задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите, както и останалите приети задължения за спазване.
 • Създаване на ефикасна организация на управление на дружеството, чрез гъвкаво и бързо реагиране при промяна на условията на пазара, включително и оценка на естеството, мащаба и въздействията върху околната среда, които оказват нейните дейности, продукти и услуги;
 • Опазване на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и стремеж към икономично потребление на природните ресурси; икономично потребление на електрическата енергия и други използвани енергоизточници за производствената дейност, транспорт и отопление;
 • Постоянно идентифициране на опасностите и оценяване на риска за здравето и безопасността при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за неговото овладяване;
 • Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на отговорността към опазване на околната среда и създаване на здравословни и безопасни условия за труд;
 • Участие на целия ръководен състав при определяне насоките, целите и задачите на политиката по качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, както и въвличане на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране на тази политика;
 • Постигане съответствие с приложимите правни и други изисквания по отношение на условията на производството, опазването на околната среда и ЗБР, както и изпълнение на приетите задължения за спазване;
 • Извършване на целенасочен мониторинг и измерване за оценяване на безопасността на работните места и въздействието върху околната среда;
 • Извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати относно качеството на предлаганите услуги и продукти, условията на труд и безопасността на работните места, въздействието върху околната среда в резултат на дейностите на дружеството и определяне на мерки за подобряване на показателите;
 • Изграждане на взаимноизгодни отношения с доставчици и партньори и поставяне на изисквания за опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа;
 • Развиване на системи и механизми за изпълнението, прегледа и актуализирането на настоящата политика, правейки я достъпна до персонала на дружеството и всички останали заинтересовани страни;
 • Постоянно подобряване на ИСУ, чрез периодична оценка на постигнатите резултати, системен контрол по изпълнението на поставените задачи.

Като Управител на „ЕЛ КОНТРОЛ” ООД, гр. Ст. Загора

Д Е К Л А Р И Р А М :

личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за изпълнение на Политиката ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА.

 

Дата: 17.02.2017г.                                                                                                                                                                      Управител: /Н. Христов/