Политика по управление

logo EK 1

 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛ КОНТРОЛ ООД Е СВЪРЗАНА С ВИЗИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ОБЕКТИ (ЕЛЕМЕНТИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА. РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА. ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ. ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД „С“ – С КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ, С ГРИЖА ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, С ГРИЖА ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА, КАКТО И НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

За ефективно провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството е определило следните основни цели:

 • Удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на Клиентите и Заинтересовани страни и непрекъснато подобряване, по отношение изпълнението на изискванията и очакванията на Клиентите/ Заинтересованите страни;
 • Повишаване на качеството и разширяване обхвата на предлаганите услуги;
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
 • Оптимизиране на технологичните процеси, чрез усвояване на нови технологии и оборудване, за повишаване на икономическия ефект, намаляване и предотвратяване на замърсяването от дейността, както и подобряване на условията на труд;
 • Прилагане на систематичен подход за поддържане на обучението и повишаване квалификацията на служителите, включително с цел запазване тяхното здраве и безопасност, както и повишаване на личната им отговорност към опазване на околната среда;
 • Мотивация на всички служители за подобряване на ежедневната работа, личната отговорност за опазване на околната среда и осъзнаване на поетия от ЕЛ КОНТРОЛ ООД ангажимент за предотвратяване и недопускане на замърсяване от дейността на организацията, както и изпълнение на поетите задължения за опазване на околната среда, включително предотвратяване на замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията;
 • Поддържане и непрекъснато развиване на лидерските качества на Ръководството;
 • Планиране на дейности и преглед на условията на труд, с грижа за служителите, с цел непрекъснато подобряване управлението на здравословните и безопасни условия на труд в организацията;
 • Недопускане на наранявания, чрез намаляване до минимум и ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността на персонала и другите заинтересовани страни;
 • Осигуряване на съответствие с приложимите законови и други изисквания, които Организацията си е поставила, чрез планирани мероприятия за непрекъснато информиране за изисквания на приложимото законодателство и оценка на съответствието с изискванията по отношение на здравето и безопасността при работа и околната среда;
 • Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана Интегрирана система за управление за повишаване на резултатността спрямо околната среда и качеството.

Ръководството на ЕЛ КОНТРОЛ ООД  е създало условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски състав в нейното развитие.

КАТО  УПРАВИТЕЛ  НА  ЕЛ КОНТРОЛ ООД, 

ДЕКЛАРИРАМ  ЛИЧНОТО  СИ  УЧАСТИЕ  И  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ОБЯВЕНАТА  ПОЛИТИКА  ПО  УПРАВЛЕНИЕ.

                                                                                                     

22.04.2024 г.

Управител: инж. Станимир Христов