Приключи рехабилитацията на ОРУ 110 kV в п-ст „Марица Изток 400/220/110 kV

В края на месец май, 2019 г. беше окончателно завършен един от най-мащабните проекти, изпълнявани от ЕЛ КОНТРОЛ през последните три години – проекта за рехабилитация на ОРУ 110 kV в п-ст „Марица Изток“ 400/220/110 kV.

Подстанцията се експлоатира и поддържа от ЕСО ЕАД, а рехабилитацията на ОРУ 110 kV бе част от инвестиционната програма на дружеството, във връзка с Плана за развитие на преносната електрическа мрежа за периода 2012 – 2022 г. Това е втори голям проект на територията на подстанцията, изпълняван от нас. Тя работи с три открити разпределителни уредби (ОРУ) 400 kV, 220 kV и 110 kV, като през 2010 г. отново ЕЛ КОНТРОЛ изгради ел. частта на изцяло новата уредба 400 kV.

От началото на 2016 г. започна изготвянето на работен проект и след неговото одобрение от страна на ЕСО ЕАД, през април 2017 г. стартирахме рехабилитацията на съществуващата ОРУ 110 kV. В рамките на възложените дейности, наши екипи демонтираха съществуващите конструкции и съоръжения, а на тяхно място бяха изградени нови бетонови фундаменти. Бяха монтирани нови стоманени поцинковани конструкции и съоръжения, доставени от ЕЛ КОНТРОЛ - разединители, токови и напреженови измервателни трансформатори, произведени от АВВ, подпорни изолатори на CERISOL и прекъсвачи, произведени от SIEMENS. Във фирмения цех за ел. табла на ЕЛ КОНТРОЛ бяха асемблирани командно-релейни шкафове, захранващи табла, електромерни и телекомуникационни шкафове, които впоследствие бяха монтирани на обекта. Реконструирани бяха пътищата и подходите в уредбата, изградихме нови кабелни канали, отводнителна инсталация на уредбата, нови вътрешна и външна огради. Извършено бе първично ошиноване на съоръженията, както и полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели. Преконфигурирана бе управляващата SCADA система, а специалистите от Орган за контрол от вид „C”, изпълниха пусково-наладъчните работи на обекта.

Бихме искали да благодарим на целия работен екип за техния професионализъм и положения усилен труд за успешното приключване на проекта.

Подробна информация за проекта: тук