ЕЛ КОНТРОЛ стартира „Проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядни станции, проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции“.

ЕЛ КОНТРОЛ стартира „Проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядни станции, проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции“. Договорът се изпълнява изцяло в градската инфраструктура на Стара Загора, възложен е от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проектно предложение „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“, приоритетна ос „Подобряване на атмосферния въздух“. Включва изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

28470_2_IRIZAR.jpgПроектът е свързан с техническо осигуряване работата на 33 нови електрически автобуса, поръчани от Община Стара Загора, които ще функционират чрез 18 броя двойни зарядни станции. За захранване на зарядните станции е необходимо изграждане на бетонова комплексна закрита разпределителна уредба (БКЗРУ), захранена от два различни източника. Изграждат се също два броя бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП): БКТП 2 – 2 x 1000 kVA 20/0.4 kV, и БКТП 3 – 2 x 800 kVA 20/0.4 kV, с прилежащата към тях кабелна мрежа средно и ниско напрежение.

Повече информация за дейностите, предмет на изпълнение по проекта, можете да видите тук:

https://bit.ly/3cij9vY