Доставка на електрооборудване и изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с изграждане на електроцентрала „Карлово Биомас”, село Строево

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ стартира работите по проекта електроцентрала „Карлово Биомас” през месец март 2014.

Изграждането на електроцентрала „Карлово Биомас”, която ще произвежда ел. Енергия чрез преработка на биомаса, стартира през 2012 година.

През февруари ЕЛ КОНТРОЛ стартира изпълнението на нов обект на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД

Повече...

"Промяна на схемата на ел. захранване на подстанция 6/0,4 kV №214” включва дейности по демонтаж и монтаж на кабели и кабелни лавици, както и настройка на релейни защити и пусково-наладъчни работи.

През януари 2014 г. завършихме изпълнението на обект на територията на "Мини Марица-изток" ЕАД

Повече...

Ел Контрол ЕООД извърши рехабилитация на главни трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива, заедно с прилежащите разпределителни устройства и свързващото оборудване за повишаване на електрозахранването от 6 kV до 20 kV, за рудници "Трояново-север" и "Трояново-3".

Съгласно проекта е извършена реконструкция на 4 стационарни подстанции, във връзка с преминаването им от 6 kV на 20 kV, с цел намаляване загубите на електроенергия по електропреносната мрежа.

През месец декември 2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ завърши електро-монтажни и строителни дейности по реконструкцията на подстанция “Мизия” 400/220/110 кV. Това е седмата по ред подстанция 400 киловолта, в изгражданеторемонта на която фирмата участва

Повече...

Подстанция „Мизия” 400/220/110 kV се намира в област Плевен. Реконструкция в откритите уредби на подстанцията се налага, поради морално и физическо остаряване на съществуващите съоръжения 400 kV, 220 kV и 110 kV.

Съоръженията са подменени с нови, във връкза с което са реконструирани и строителните конструкции към тях.

През декември 2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи СМР по изпълнението на подстанции Маяк 110 kV и Каварна 110/20 kV

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ приключи СМР по изпълнението на подстанции Маяк 110 kV и Каварна 110/20 kV, разположени в североизточната част на България. 

Двете подстанции са част от общ проект на НЕК, касаещ изграждане на нова възлова подстанция 110 kV - Маяк, както и реконструкция и разширение на съществуваща подстанция 110/20 kV в гр. Каварна.

Подстанция Маяк 110 kV е възлова и има за цел да осигури стабилно електрозахранване и възможност за увеличаване натоварването на електроразпределителната мрежа на Северното Черноморие през летния сезон.