ФЕЦ Душанци – Пирдоп

Повече...

През юни 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи изпълнението на Строителни и електро-монтажни работи във връзка с изграждане на Фотоволтаична централа „Душанци”.

Обектът се намира в землището на гр. Пирдоп, Софийска област.

Фотоволтаичната централа е с обща площ 10 дка и номинална мощност 500 kW. ЕЛ КОНТРОЛ e подизпълнител на Ефасек Инженеринг С.А. - Клон България.

Фотоволтаичен парк "Летница"

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ приключи работа по проект "Електромонтажни работи, във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница", с възложител Шнайдер Електрик Франция.

Възложените работи са изпълнени и обектът е въведен в експлоатация месец юни 2012г.

Обучение за експлоатация на честотни регулатори

Повече...

На 18, 19, 25 и 26 април 2012 г. в базата на Ел Контрол ЕООД в град Стара Загора се проведе курс за обучение на експлоатацоинния електротехнически персонал на АЕС гр. Гълъбово на тема: “Управление на асинхронни електродвигатели с честотни регулатори на ABB”.

Курсът включваше запознаване със съвременните методи на честотно управление, устройство, конструкция и правила за техническа експлоатация на регулаторите от сериите ACS550, ACS800-01, ACS800-07 и ACS800-17.

Сервиз за промишлена електроника

Повече...

През 2012 г. в ЕЛ КОНТРОЛ е създаден Сервиз за промишлена електроника – най-новото направление към отдел Автоматизация. Неговата работа е насочена към въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт на електронни устройства, използвани в промишлеността; провеждат се обучения за запознаване с устройствата и тяхната безопасна експлоатация.

Сервизът е единствен в България, който притежава правата да инсталира и ремонтира инвертори на ABB. Обслужването се извършва от електроинженери, преминали обучение в Университета на АББ в Хелзинки, Финландия.

Реконструкция на ОРУ 110кV на подстанция "Славейков" 110/20кV

Повече...

През месец януари 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ започна работа на обект "Подстанция "Славейков" 110/20кV - реконструкция на ОРУ 110кV". Възложител по договора е Национална Електрическа Компания ЕАД.

Подстанция "Славейков" 110/20кV се намира в гр. Бургас. Проектът за реконструкция на ОРУ 110 кV предвижда подмяна на съоръженията и стоманобетоновите конструкции в уредбата, поради тяхното износване и извеждането им от употреба. Наред с това ще бъде изградено ново изводно поле за кабелна линия 110кV.

Работите включват: