Приключи изпълнението на проект „Подобряване на работната среда в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД чрез създаване на добри и безопасни условия на труд“

Повече...

От м. юни до м. декември 2018 година „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД реализира проект „Подобряване на работната среда в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД чрез създаване на добри и безопасни условия на труд“, с договор № BG05M9OP001-1.008-0967-C01 по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.

Ремонт сгради на материално-техническа база в МЕПР Сливен

Повече...

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Стара Загора

Местонахождение:
гр. Сливен

Възложен: януари 2019 / Изпълнен: април, 2019

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни контактори средно напрежение

Повече...

Възложител
Мини Марица-изток ЕАД

Местонахождение:
с. Ковачево, с. Медникарово

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2019

Изграждане на нова кабелна линия 110 kV "Кипарис" от п/ст "Загорка" до п/ст "Траяна"

Повече...

Възложител:
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Местонахождение:
гр. Стара Загора

Възложен: 2017 / Изпълнен: ноември 2018