Разширение на ОРУ 400 kV в п/ст „Марица Изток 3“

Повече...

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Изпълнител
ДЗЗД „П/ст ВН“

Местонахождение
с. Медникарово, обл. Стара Загора

Възложен: юни, 2020/ Изпълнен: септември 2020

Подстанция „Марица изток“ 400/220/110 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV

Повече...

Възложител:
Електроенергиен системен оператор ЕАД, гр. София

Местонахождение:
гр. Гълъбово

Възложен: 2016 / Изпълнен: Май, 2019

Ремонт на ОРУ 110 kV в Подстанция "Чирпан"

Повече...

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Стара Загора

Местонахождение:
гр. Чирпан

Възложен: ноември 2018 / Изпълнен: 30.10.2019

Изграждане и въвеждане в експлоатация на електросъоръжения в подстанции „Разград“ и „Амилум“

Повече...

Възложител
Т и Д Инженеринг ЕООД

Местонахождение:
гр.Разград

Възложен: 2018 / Изпълнен: 06.2019