Подстанция „Марица изток“ 400/220/110 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV

Възложител:
Електроенергиен системен оператор ЕАД, гр. София

Местонахождение:
гр. Гълъбово

Възложен: 2016 / Изпълнен: Май, 2019

Описание

Електрическа подстанция „Марица изток“ 400/220/110 kV се намира в община Гълъбово, област Стара Загора. Подстанцията работи с три разпределителни уредби ОРУ 400 kV, 220 kV и 110 kV.
Рехабилитация на ОРУ 110 kV е част от инвестиционната програма на ЕСО ЕАД, във връзка с Плана за развитие на преносната електрическа мрежа за периода 2012 – 2022 г.

Това е вторият проект, който ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява на територията на подстанцията, след като през 2010 г. изградихме ел. частта на изцяло новата уредба 400 kV.

Дейности по изпълнение на проекта

Проектът за рехабилитация на ОРУ 110 kV е комплексен и включва проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане на обекта в експлоатация.

Изготвен е работен проект, одобрен от страна на ЕСО ЕАД през април 2017 г., след което ЕЛ КОНТРОЛ стартира рехабилитацията на съществуващата ОРУ 110 kV.

Извършен е демонтаж на съществуващите в ОРУ 110 kV конструкции и съоръжения. Изградени са нови бетонови фундаменти. Монтирани са нови стоманени поцинковани конструкции и нови съоръжения, доставени от ЕЛ КОНТРОЛ: разединители, токови и напреженови измервателни трансформатори, произведени от АВВ, подпорни изолатори на CERISOL и прекъсвачи, произведени от SIEMENS. Извършено е първично ошиноване на съоръженията, както и полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели.

Проектът включва още асемблиране и монтаж на командно-релейни шкафове, захранващи табла, електромерни шкафове, телекомуникационни шкафове.

Направена е реконструкция на пътища и подходи, изградени са кабелни канали, отводнителна инсталация на уредбата, вътрешна и външна огради. Изградени са осветителна, заземителна и мълниезащитна инсталации.

Изпълнена е преконфигурация на действащата управляваща система MicroSCADA.

В последния етап от изпълнението на проекта са извършени всички необходими пусково-наладъчни работи, тестове, и въвеждане в експлоатация на ОРУ 110 kV.

 

Удостоверение