Модернизация на ОРУ 110 kV в п/ст "Росенец"

Възложител
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение
гр. Бургас

Възложен: Февруари, 2020/ Изпълнен: Декември, 2020

 

Проектът предвижда модернизация на открита разпределителна уредба 110 kV в подстанция 110/20/6 kV „Росенец“. Предвидена е подмяна на съществуващо оборудване 110 kV, подмяна на командни и релейни шкафове в ОРУ 110 kV, саниране и изграждане на бетонови конструкции, рехабилитация и изграждане на кабелни трасета.

Предмет на изпълнение са демонтажни, строителни, бетонови и електро-монтажни дейности (първична и вторична комутация):
- Демонтаж на съществуващо оборудване 110 kV първична комутация: прекъсвачи, комбинирани измервателни трансформатори, токови измервателни трансформатори, вентилни отводи.
- Демонтаж на командни шкафове в ОРУ 110 kV.
- Доставка и монтаж на поцинковани метални конструкции за съоръжения 110 kV.
- Саниране на бетонови конструкции – фундаменти, портали, колони и ригели.
- Изграждане на бетонови фундаменти за командни шкафове.
- Доставка, монтаж и подсъединяване на силови и контролни кабели.
- Изграждане на кабелни трасета и кабелни канали.
- Доставка и монтаж на оборудване 110 kV SIEMENS: прекъсвачи SF6, комбинирани измервателни трансформатори, токови измервателни трансформатори, вентилни отводи.
- Изработка, доставка и монтаж на командни и релейни шкафове в ОРУ 110 kV.
- Монтаж и настройка на цифрови релейни защити на командни табла.
- Контролни измервания, изпитания и въвеждане в експлоатация на монтираните системи и оборудване.