Изграждане на нова п/ст "Каблешково" 110/20 kV

Възложител:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Изпълнител: ДЗЗД „П-СТ ВН“

Местонахождение:
гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас

Възложен: октомври, 2020/ Изпълнен: ноември, 2021 г.

Електрическа подстанция „Каблешково” 110/20 kV е собственост на „ЕСО“ ЕАД и се изгражда в гр. Каблешково, обл. Бургас. Подстанцията е предназначена за захранване потребители на „Електроразпределение-Юг“ ЕАД на средно напрежение, като изграждането й е заложено в Инвестиционната програма на „ЕСО“ ЕАД за 2020 година.

Договорът е сключен с дружество „П/ст ВН“, в което ЕЛ КОНТРОЛ е фирма-съдружник.

Изпълнението на проекта е разпределено между „ЕМУ“ АД и „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД: „ЕМУ“ АД изпълнява част строително-конструктивна, пътища, нова сграда и ограда, а „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД – съответно първична и вторична комутация, осветление и пусково-наладъчни работи.

Дейности, в обхвата на ЕЛ КОНТРОЛ

ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява монтаж и ошиновка на съоръженията в ОРУ 110 kV, монтаж и ошиновка на КРУ 20 kV, изтегляне и подсъединяване на контролни и силови кабели, както и кабели Ср. Н.
Доставка на подпорни изолатори 110 kV, производство на CERISOL, също е в обхвата на ЕЛ КОНТРОЛ.
Предвижда се изграждане на единична секционирана тръбна шинна система.
Обемът от работи включва още асемблиране и монтаж на командно-релейни табла, командни шкафове, захранващи табла, електромерни шкафове, телекомуникационни шкафове.
Предвидено е да бъдат изградени осветителната инсталация на сградата и в ОРУ 110 kV.
Поетапно, в процеса на изпълнение на проекта, се извършват всички необходими пусково-наладъчни работи, тестове и въвеждане в експлоатация на отделните присъединения в ОРУ 110 kV.