Проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядни станции, проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции

Възложител:

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

Местонахождение:
гр. Стара Загора, обл. Стара Загора

Възложен: април, 2022 г./ Изпълнен: януари, 2023 г.

Договорът бе възложен по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,

проектно предложение „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“, приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. 

Фирма ЕЛ КОНТРОЛ бе избрана за изпълнител на проектното предложение, което включва изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

По отношение класификацията на строежа, той спада изцяло към инфраструктурното строителство, изпълнявано в градска среда.

Възлагането на проекта е свързано с техническо осигуряване работата на 33 нови електрически автобуса, поръчани от Община Стара Загора, които функционират чрез 18 броя двойни зарядни станции. За захранване на зарядните станции е изградена бетонова комплексна закрита разпределителна уредба (БКЗРУ), захранена от два различни източника. Изградени са също два броя бетонни комплектни трансформаторни подстанции (БКТП): БКТП 2 – 2 x 1000 kVA 20/0.4 kV, и БКТП 3 – 2 x 800 kVA 20/0.4 kV, с прилежащата към тях кабелна мрежа средно и ниско напрежение.

Дейности по изпълнение на проекта:

 • Изготвяне на работен проект;
 • Изграждане и оборудване на бетонна комплексна закрита разпределителна уредба (БКЗРУ);
 • Изграждане и оборудване на два бетонни комплектни трансформаторни поста (БКТП);
 • Изграждане на кабелни линии 20 KV от външни точки на захранване до БКЗРУ и съответно до двете БКТП, включващо доставка и монтаж на кабели СрН;
 • Изграждане на компенсираща уредба за реактивна енергия за всяка от двете захранващи линии.
 • Изграждане на тръбно-кабелна мрежа (ТКМ) - за кабели НН от табла НН в БКТП до зарядни станции;
 • Изграждане на кабелни линии 0,4 kV, включващо доставка, полагане и подсъединяване на кабели от табла НН в БКТП до зарядни станции;
 • Изграждане на заземителна инсталация за зарядните станции, включваща и изграждане на мълниезащита инсталация на открита площадка със зарядни станции;
 • Изграждане на фундаменти с анкерна група на зарядни станции;
 • Изграждане на АВР на захранването на страна НН и аварийна сигнализация;
 • Контролни изпитания и пускане в експлоатация на обекта;
 • Осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

 

Презентацияdownload