Подобряване на работната среда в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД чрез създаване на добри и безопасни условия на труд

Повече...

Възложител
Управляващ орган: МТСП, чрез ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“

Местонахождение:
гр. Стара Загора

Възложен: 2018 / Изпълнен: 28.12.2018

Доставка на електрооборудване, проектни и монтажни работи във връзка с присъединяване на противопожарна система към маслено стопанство и цех Въглеподаване в ТЕЦ Енел Марица Изток 3

Повече...

Възложител:
Е и З Индустрие Льозунген ГмбХ

Местонахождение:
с. Медникарово, обл. Гълъбово

Възложен: 2009 / Изпълнен: 2009

Изграждане на търговско измерване на електрическата енергия на "Капрони" АД, гр. Казанлък

Повече...

Възложител:
Национална Електрическа Компания ЕАД

Местонахождение:
гр. Казанлък

Възложен: 2008 / Изпълнен: 2008

Приключи изпълнението на проект „Подобряване на работната среда в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД чрез създаване на добри и безопасни условия на труд“

Повече...

От м. юни до м. декември 2018 година „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД реализира проект „Подобряване на работната среда в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД чрез създаване на добри и безопасни условия на труд“, с договор № BG05M9OP001-1.008-0967-C01 по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.