Доставка, монтаж, наладка и пуск на eлектрическо оборудване за компенсиране реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток“ ЕАД в рудник „Трояново-1“ и рудник „Трояново-3“

Повече...

Възложител:
Сименс ЕООД - България

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2016 / Изпълнен: 2017

Доставка на електрооборудване и изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с изграждане на електроцентрала „Карлово Биомас”

Повече...

Възложител:
Екютек България ЕООД - клон на EQTEC Iberia, Испания

Местонахождение:
с. Строево

Възложен: 2014 / Изпълнен: 2017

Система за телеуправление и телесигнализация СКАДА ( SCADA) на осем гари, три основни секционни поста (ОСП) и две тягови подстанции (ТП) - ТП Волуяк и ТП Алдомировци в ЖП участъка София-Калотина (запад)

Повече...

Възложител:
Енергоремонт Холдинг АД

Местонахождение:
гр. София

Възложен: 2013 / Изпълнен: 2014

Изграждане на поле №18 към ОРУ 220кV в подстанция ТЕЦ "Марица Изток 2"

Повече...

Възложител
НЕК ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение", Електропреносен район - Стара Загора

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Захранване на димен вентилатор към блок 7 на ТЕЦ "Марица Изток 2" – първична и вторична комутация

Повече...

Възложител:
"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Възложен: 1999 / Изпълнен: 1999