Подмяна на електрически задвижвания в ОРУ 110 кV в ТЕЦ "Марица Изток 2"

Повече...

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение", Електропреносен район - Стара Загора

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Възложен: 2000 / Изпълнен: 2000

Монтаж и въвеждане в експлоатация на основни съоръжения в Сяроочистваща инсталация и Гипсово-обезводняващ цех, ТЕЦ "Марица Изток 2"

Повече...

Възложител:
АВВ Utility Automation GmbH. Germany ; Главен изпълнител: Consortium INA/SHU

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Възложен: 2000 / Изпълнен: 2001

Изграждане на полустационарна подстанция "Староселец №1" 20/6 кV в Рудник "Трояново-1"

Повече...

Възложител:
"Мини Марица Изток" ЕАД

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2001 / Изпълнен: 2002

Реконструкция и разширение на ОРУ 400кV в ТЕЦ "Марица Изток 3" като част от междусистемен електропровод 400кV от ТЕЦ "Марица изток 3" на българската територия до ПС "Алибейкьой" (Турция)

Повече...

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Местонахождение:
с. Медникарово, общ. Гълъбово

Възложен: 2001 / Изпълнен: 2003

Пълен инженеринг на инсталация - осветление и контакти в Гипсово-обезводняващ цех към Сяроочистваща инсталация, ТЕЦ "Марица Изток 2"

Повече...

Възложител:
АВВ Utility Automation GmbH. Germany; Главен изпълнител: Consortium INA/SHU

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Възложен: 2002 / Изпълнен: 2003