Подстанция "Зора" 110/10кV – гр. Стара Загора: Реконструкция на уредба 10 кV и монтажни работи с пускане в експлоатация

Повече...

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение", Електропреносен район - Стара Загора

Местонахождение:
гр. Стара Загора

Възложен: 2003 / Изпълнен: 2003

ТЕЦ "Марица Изток 3" – Рехабилитация на блок 2

Повече...

Възложител:
Consortium DSD Dillinger Stahlbau GmbH /RWE Industrie-Losungen GmbH (Консорциум ДСД/ РВЕ)

Местонахождение:
с. Медникарово, общ. Гълъбово

Възложен: 2004 / Изпълнен: 2006

Рехабилитация на ОРУ 220 кV към ТЕЦ "Марица Изток 3" – ІІ етап: Подмяна на разединители и прекъсвачи

Повече...

Възложител:
НЕК - ЕАД Предприятие “Мрежи Високо Напрежение” - София

Местонахождение:
с. Медникарово, общ. Гълъбово

Възложен: 2004 / Изпълнен: 2004

Присъединение на п/ст "Прослав" 110/20 kV, гр. Пловдив към ЕЕС – ІІ етап – монтажни работи

Повече...

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Местонахождение:
гр. Пловдив

Възложен: 2005 / Изпълнен: 2007