Приключихме изпълнението на проект зарядни станции за електрически автобуси в Стара Загора

Проектът бе изпълнен изцяло в градската инфраструктура на Стара Загора, възложен от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проектно предложение „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“, приоритетна ос „Подобряване на атмосферния въздух“.

Изпълнените дейности включват изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

Проектът е свързан с техническо осигуряване работата на 33 нови електрически автобуса, поръчани от Община Стара Загора, които функционират чрез 18 броя двойни зарядни станции.

За захранване на зарядните станции бе изградена бетонова комплексна закрита разпределителна уредба (БКЗРУ), захранена от два различни източника.

Изградени са също два броя бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП): БКТП 2 – 2 x 1000 kVA 20/0.4 kV, и БКТП 3 – 2 x 800 kVA 20/0.4 kV, с прилежащата към тях кабелна мрежа средно и ниско напрежение.

Подробна информация за проекта можете да видите тук.

Изказваме благодарност на всеки служител от нашия екип за професионализма и отдадеността, с които работиха за успешното завършване на проекта.

 

Презентацияdownload